Close

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO

przez Administratora Państwa danych osobowych : SYNERGIA. GABINET EEG- BIOFEEDBACK. DIAGNOZA, TERAPIA, KONSULTACJE, SZKOLENIA. Iwona Garcarz  z siedzibą w Gliwicach przy  ul. Płowieckiej 6, 44-121 Gliwice, NIP : 6311492296, REGON: 273130716.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że SYNERGIA. GABINET EEG-BIOFEEDBACK. DIAGNOZA, TERAPIA, KONSULTACJE, SZKOLENIA. Iwona Garcarz z siedzibą w Gliwicach przy ul. Płowieckiej 6, 44-121 Gliwice, NIP: 6311492296, REGON: 273130716, przetwarza informacje tworząc bazę danych pacjentów. Są to dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności                 z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest SYNERGIA. GABINET EEG-BIOFEEDBACK. DIAGNOZA, TERAPIA, KONSULTACJE, SZKOLENIA. Iwona Garcarz z siedzibą w Gliwicach przy ul. Płowieckiej 6, 44-121 Gliwice, NIP: 6311492296, REGON: 273130716.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony, ale w sprawie  informacji na temat przetwarzania danych osobowych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Płowieckiej 6, 44-121 Gliwice lub  e-mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  tzn. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez: SYNERGIA. GABINET EEG-BIOFEEDBACK. DIAGNOZA, TERAPIA, KONSULTACJE, SZKOLENIA. Iwona Garcarz polegają na przeprowadzeniu konsultacji, diagnozy, różnych form terapii (indywidualnej i grupowej), warsztatów, szkoleń, a także wystawienia zaświadczenia i opinii psychologicznej czy innych działań związanych z prowadzoną działalnością gabinetu Synergia.
 5. Dane przechowywane są w Gabinecie zgodnie z przepisami prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodu psychologa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychologa żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych.                                                                                                       

10. a. Odbiorcami Pani/Pana danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa.

b. W sytuacji wystawiania rachunku za usługę dane osobowe (imię, nazwisko, adres, rodzaj usługi) zostają przekazane osobie odpowiedzialnej za wystawienie rachunku, faktury z którą jest sporządzona umowa powierzenia. Pozostałe dane nie zostają przekazane.

c. W sytuacji korzystania z usługi konsultacji przez telefon zobowiązuje się do wykonania usługi  z poszanowaniem prywatności.

11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

f. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą listu poleconego poprzez pocztę tradycyjną na adres:  ul. Płowiecka 6, 44-121 Gliwice

12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej               i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.