Close

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży:

1. Korekcyjno-kompensacyjne

Dla uczniów mających trudności w opanowaniu umiejętności czytania, pisania, z ortografią i z matematyką, u których występują deficyty w zakresie funkcji poznawczych, percepcji wzrokowo-słuchowej, koordynacji
wzrokowo-ruchowej i w sferze sensomotorycznej.

 • Ćwiczeni a doskonalące percepcję słuchową
 • Ćwiczeni a doskonalące percepcję wzrokową
 • Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową
 • Ćwiczenia usprawniające trudności w czytaniu i pisaniu u uczniów z ryzykiem dysleksji i z dysleksją

2. Rewalidacyjne

Celem ćwiczeń jest rozwój i aktywizowanie wszystkich możliwych zasobów intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu.

Oznaczają przywrócenie człowiekowi możliwie pełnej i samodzielnej sprawności funkcjonowania w środowisku.

Zapewniają też optymalne usprawnianie, rozwijanie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone.

3. Relaksacyjne

Trening zawiera kilka elementów:

 1. świadome kierowanie swoich myśli i swojej uwagi na danym punkcie, zadaniu, własnym ciele
 2. zawężenie pola świadomości, koncentracja na meritum (kontemplacja, medytacja)
 3. praca nad wyobrażeniami
 4. kontrola funkcji wegetatywnych organizmu (samoświadomość swojego ciała)
 5. kontrola stresu.

Wykorzystywane metody:

 • Ćwiczenia oddechowe
 • Metoda Jacobsona, Schultza
 • Wizualizacja
 • Opowiadania i bajki relaksacyjno-terapeutyczne
 • Mandala